[:sv]Sångstilen[:en]Vocal style[:]

[:sv]En grundfråga i arbetet med NewOpera CO har rört själva sångstilen. Många älskar den klassiska operans sätt att sjunga. Dess musikaliska exakthet, dess starka uttrycksfullhet och dess förfining låter oss följa med in i musikdramatik med hög komplexitet och storslagna berättelser, långt från vardagen här och nu.

Samtidigt är det väldigt många som har svårt för det pompösa i operaklangen, det som många upplever som onaturligt, distanserat och till och med jobbigt. Det kan krävas både öppenhet och tid för den som vill lära sig att förstå detta uttryck. Det är också svårt att höra texten i vanlig opera.

Idag lyssnar nästan alla på sång som förmedlas via mikrofon. Sångare kan då använda en röst som ligger närmre det naturliga talet vad gäller klang, register och teknik.

Vad händer när men sätter sådana röster att sjunga ett drama? Blir det bara fånigt när man inte har operans distansering och förfining? Svaret är nej. Det fungerar alldeles utmärkt och är väldigt charmigt. Om man sedan gillar det eller inte är en smaksak. Traditionella operakännare kan nog ha svårare för det. Stilen blir definitivt mer folklig och personlig än den upphöjdhet som ofta präglar opera. Och just detta har varit ett huvudmål att utforska i arbetet med nyopera.[:en]A basic issue in the work of NewOpera CO have been the singing style itself. Many love the classic opera way of singing. Its musical accuracy, its strong expressiveness and its refinement helps us to be engaged in musical drama with high complexity and grand narratives, far from everyday life here and now.

At the same time there are people that have difficulties with the pompous in the opera sound, and what they perceive as unnatural, distanced and even tedious. It may require both an open mind and time for those who want to learn to understand this expression. It is also difficult to hear the text in the ordinary opera.

Today almost everyone listens to singing conveyed via the microphone. Singers can then use a voice that is closer to the natural speech in terms of timbre, register and technique.

What happens when you use that kind of voices perform a music drama? Does it become silly when you do not have the opera’s refinement? The answer is no. It works just fine and is very charming. If you then like it or not is a matter of taste. Traditional opera connoisseurs may probably have harder to like it. The style is definitely more homey and personal than the sublimity that often characterizes classical opera. And this has been a main objective to explore in the work with the new-opera.[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *