Singless

Länkar:
Fin recension av Sånglösa i Alba.nu
Recension i Tidningen kulturen.se     (Läs recensionen på tidningenkulturen.se)
Läs publikens kommentarer
Lyssna till inslag om Sånglösa i radions Kulturnytt i april 2013
Se också vårt utbudsblad
Läs vårt lärarmaterial 

 

Se trailer 5 min.

Medverkande

Niklas Rydén (libretto, musik, piano, sång)
Kompositör och konstnärlig ledare för scenen Atalante och NewOpera CO. Leder och driver där ett arbete med att utveckla nya former för musikdramatik. Niklas Rydén arbetar i sitt konstnärskap även med text och film. Han har samarbetat nära med flera koreografer och konstnärer under åren. Niklas Rydén undervisar på olika högskolor och konstutbildningar.

Henrik Andersson (regi)
Frilansande regissör, skådespelare, sångare och kompositör, avslutar i juni 2013 sin masterutbildning i teater med inriktning mot regi vid Teaterhögskolan i Malmö. I sommar regisserar Henrik operan “Maria Stuarda” av Donizetti för Operafabriken, som kommer turnera Skåne runt. Han kommer själv turnera som skådespelare tillsammans med Sagofen Isadora i familjeföreställningen “Drömmen om Midsommar”. Hösten 2013 regisserar han Frau Divisions nya ungdomsföreställning “Kärlekspojken”. Henrik undervisar också på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet.

Eva Ingemarsson (koreografi/regi)
Koreograf och konstnärlig ledare för Eva Ingemarsson Dansproduktion och scenen Atalante. Har satt upp ett 60-tal dansföreställningar för scenen och olika typer av rum.  Hon har också gjort regi- och koreografi för Göteborgsoperan och för dans- och scenkonstutbildningar.  Att blanda olika konstformer för att utveckla och fördjupa det sceniska uttrycket är en viktig del av hennes arbete.  Eva Ingemarsson är även utbildad dansterapeut.

Lena Fridell (dramaturg)
Lena Fridell är dramaturg och filosofie doktor i litteraturvetenskap. Hon har arbetat många år på olika teatrar med inriktning på barn- och ungdomsteater. Hon var en drivande kraft när Folkteatern i Göteborg skapade En trappa ner, för förskolebarn. Efter det var hon många år på Backa Teater och arbetade i deras uppmärksammade verksamhet. Idag frilansar hon inom teatern och deltar i olika processer och sammanhang med sin erfarenhet.

Monique Wernhamn (scenografi, kostym)
Konstnär som arbetar i gränslandet mellan bildkonst och scenkonst. Har tidigare bl.a gjort performance på Atalante, scenografi och kostym till Borås Stadsteater. Nu går hon masterutbildningen “Contemporary performative arts” på Göteborgs Universitet, där hon driver och utvecklar ett konstprojekt i samarbete med ungdomar & kulturinstitutioner i Gbg.

My Engström Renman (sång)
Kompositör och sångerska inom soul, jazz och improvisation. Har sin bas i det egna bandet My & the Mighty Mighty Magoo Orchestra. My sjunger och turnerar också med Hellsongs. Hon är med i olika musikdramatiska sammanhang och var med i NewOpera CO:s Vi i Villa. My är också aktuell som barnboksillustratör i Manne gräver ett hål, Wahlströms 2012.

Karin Wiberg (violin, sång)
Frilansar som solist, ensemble- och orkestermusiker. Karin Wiberg rör sig i och mellan musikaliska och konstnärliga sammanhang och spelar förutom klassisk musik även musik för dramatisk scen, nutida konstmusik, tango och pop i olika konstellationer, bland annat i Trio Phantasm och tangotrion Vråk. Karin Wiberg är även flitigt anlitad för skivinspelningar och stråkarrangemang.

Johannes Bergion (cello, sång)
Är cellist, kompositör och arrangör. Arbetar inom olika genrer. Är med i bandet Diablo Swing Orchestra som turnerar i världen. Spelar också i Von Tord, en avantgardistisk cello-bas duo som fick en utmärkelse i USA förra året. Skriver stråkarrangemang för olika sammanhang och artister som In Flames och Lena Ph.

Jannine Rivel (projektledare)
Är projektledare på NewOpera CO och arbetar med Sånglösa. Jannine är danskonstnär och arbetar både med egna projekt och i olika samarbeten. Hon är också en ofta anlitad lärare i Klein-teknik.

Susanna Martelin (producent)
Är producent för Sånglösa och arbetar med att sälja operan till skolor. Susanna har gått Kulturverkstan och arbetat i den fria teatergruppen Arcadia där hon arbetat med text och dramatisering. Hon har också arbetat på Teater Tamauer.

Foto Robert Eklund

 Sånglösa, Singless, is a new-opera for children aged 6-9 years. Singless is NewOpera CO’s fourth production.

Singless is a girl who experienced severe losses. She has locked up the sad memories far inside. That is why she lost the ability to sing, something she really loves to do. She cries a lot, but do not show it to anyone. Instead, she keeps to herself, with the inner voice Pronto for company. One day when she is down on the beach and crying, she meets the owl Hobox who wants to help her. They speak with the forest, giving her three missions. If she makes it, she will find her voice again.

In the first, you meet yourself. Meet and learn to see what there really is. In the second, you shall meet another one. Meet and dare to be close. In the third, you shall face the difficult. Meet and remember the truth.

Singless is a story inspired by the fairy tale and fantasy, about grief and loss and about how to dare to deal with the past in order to move on.

Länkar:
Sånglösa reviewed in Alba.nu
Review in kulturen.se     (Läs recensionen på tidningenkulturen.se)
Read audience comments
Listen to report in swedish radio Kulturnytt april 2013
Info paper
Our guide to the teachers 

See Sånglösa from performance 2013. (

Se trailer 5 min.

Participants:

Niklas Ryden (libretto, music, piano, vocals)
Composer and artistic director at the venue Atalante and NewOpera CO. There he leads an aim to develop new forms of musical drama. Niklas Ryden works in his artistic practice also with text and film. He has worked closely with several choreographers and artists over the years. Niklas Ryden teaches at various universities and art schools.

Henrik Andersson (director)
Freelance director, actor, singer and composer, ending in June 2013 his Master degree in theater with an emphasis on directing at the Theatre Academy in Malmö. He works as freelancing opera director and he teaches at the School of Music and Drama, University of Gothenburg.

Eva Ingemarsson (choreography / direction)
Choreographer and artistic director at Eva Ingemarsson Dance Production and the venue Atalante. Has set up some 60 dance performances on stage and different types of rooms. She has also made directing and choreography for Göteborgsoperan and for dance and performing arts programs. Mixing different art forms to develop and deepen the theatrical expression is an important part of her work. Eva Ingemarsson is also trained dance therapist.

Lena Fridell (dramaturg)
Lena Fridell is dramaturge and PhD in Comparative Literature. She has worked for many years in different theaters with a focus on children and youth. She was a driving force when Folkteatern created their venue for preschoolers. After that, she was for many years on Backa Teater and worked in their high-profile projects. Today, she freelances in the theater and participates in various processes with her big experience.

Monique Wernhamn (scenery, costumes)
Artist working on the border between visual arts and performing arts. Have previous works including the performances at Atalante, set and costume Borås Stadsteater. Now she is ton he master program “Contemporary performative arts” at the University of Gothenburg, where she develops and runs an art project in collaboration with young people and cultural institutions in Gothenburg.

My Engstrom Renman (vocals)
Composer and singer of soul, jazz and improvisation. Based in her own band My & the Mighty Mighty Magoo Orchestra. My also sings and tours with Hellsongs. She is featured in various music-dramatic context and was in NewOpera CO’s Vi i Villa. My is also current as children’s book illustrator in Manne gräver ett hål, Wahlströms 2012.

Karin Wiberg (violin, vocals)
Freelancing as a soloist, ensemble and orchestral musician. Karin Wiberg moves in and between musical and artistic contexts and plays in addition to classical music, even music for dramatic scene, contemporary music, tango and pop in various configurations, including the Trio Phantasm and the tango trio Vråk. Karin Wiberg is also frequently hired for the recordings and string arrangements.

John Bergion (cello, vocals)
Is cellist, composer and arranger. Works in various genres. Is the band Diablo Swing Orchestra he tours the world. Also plays in Von Tord, an avant-garde cello-bass duo that received an award in the United States last year. Writes string arrangements for different contexts and artists lika In Flames and Lena Ph.

Jannine Rivel (project)
Is the project leader at NewOpera CO and working with Singless. Jannine is also dance artist and works with own projects and in various collaborations. She is also a sought teachers in Klein technology.

Susanna Martelin (producer)
Is the producer of the Singless and working to sell opera to schools. Susanna has studied at Kulturverkstan and worked in the independent theater group Arcadia, where she worked with the text and dramatization. She has also worked in Teater Tamauer.

 

Premiär

Cirkus har haft premiär och reaktionerna har varit mycket positiva både från publik och media. Många är starkt berörda av föreställningen, musiken får många lovord liksom Sofias soloprestation som sångare. Formen och längden verkar också fungera utmärkt. Det är häftigt!

Läs förhand och recensioner här.

Iscensättning

Musiken till Cirkus är klar och håller på att arrangeras och repeteras in med en pianotrio och slagverk. Karin Wiberg, Johannes Bergion, Ebba Westerberg och David Sperling Bolander spelar. Sofia My Fryklund sjunger. Parallellt pågår arbetet med iscensättning, kostym och scenografi. Produktionsarbetet är också i full gång med texter, bilder, marknadsföring och turneplanering.

Cirkus

Cirkus is New Opera Co’s third work. It began to be written in autumn 2010 and premiered in the spring of 2012. With Cirkus Niklas Rydén wanted to try the monologue form and examine new-opera ability to credibly convey and carry strong melodramatic feelings of existential nature.

Cirkus is about a woman who has experienced losing everything several times. She grew up in the circus. Parents were trapeze stars but died in an accident. She abandoned her own trapeze career. She married a knife thrower and became his target girl in an act that toured throughout the world. After another accident they both abandoned circus completely and started a mine together. Now it is also gone, as is he. Now she stands here and is processing all that has been. Especially everything that happened in the relationship. She wants to move on. But is it possible?

Cirkus is a monologue that is one hour and forty-five minutes, 105 minutes. The team behind the set was long uncertain of how a lonely singer could fill the scene for a so long time. But it went beyond all expectations and reactions from both press and audiences has been overwhelmingly. The process leading to the final result was long, and not least, the text went through several thorough revisions, including from a gender perspective.

Cirkus was filmed at Atalante both the spring and fall of 2012, and visited the Orion Theatre in October 2012.

Links:
Reviews (swedish)
Libretto (swedish)
Evaluation (swedish)

See full Cirkus performance from 2012.

Akt 1

Akt 2

Akt 3

See film from Orionteatern in Stockholm: Akt 1Akt 2

Participants in the orginal performance:
Libretto, music, musical director Niklas Rydén
Song Sofia My Fryklund
Choreography, direction Eva Ingemarsson
Set design Cajsa Branchetti-Hallberg, Niklas Rydén
Costume Cajsa Branchetti-Hallberg
Light design Viktor Wendin
Piano, rehearsal David Sperling-Bolander
Violin Karin Wiberg
Percussion Ebba Westerberg
Violincello Johannes Bergion
Production Luisa Denward, Sofia Åhrman

Party in the Villa

Skål vid bordParty in the Villa was written in 2008 and is a chamber opera about two couples who meet one evening to have a party in a villa in the suburb. Everything is nice and cozy, they all want a nice evening, but all the time the facades are cracking and what’s behind trickles out, sometimes between the lines, felt in the atmosphere, sometimes pronounced and confrontational. The longer the evening suffers and the bottles are emptied, the more comes out of trauma, grief, disappointment, aggression and the various longings all carry. Often, without the ability to process emotionally.

Party in the Villa grew out of a creative process in which the entire ensemble improvised, shared memories and experiences, talked and discussed topics lice partner relationships, life projects, to have/not have children, to have the house, wanting to show a positive wiev on life despite all the difficult, that is also a reality.

After this process Niklas wrote the libretto and music. The libretto consists entirely of material from the process and the work in progress with everyone in the group.

Party in the Villa premiered in 2008 and was played again in 2010 in a completely reworked version.

There is an extensive blog from the process as possible to see here.

 

See Party in the Villa full performance from 2008. (swedish)

Akt 1                                                      Akt 2                                                 Akt 3

 

The guests arrives, Party in the House 2010 (swedish)

 

Participating 2008

Niklas Rydén, composer, libretto, project leader.
Johanna Larsson, light design, director, co-creator.
Jim Berggren, visual artist, images and projections.
Erika Alexandersson, singer, co-creator.
David Sperling, singer, co-creator.
My Engström, singer.
Jorge Alcaide, singer.
Anna Gustafsson, singer, percussion, accordion.
Magnus Bergström, singer, bass, co-creator.
Fredrika Byman Moberg, dance artist, co-creator.
Emma Rygielski, project leader, producer.
Erika von Weissenberg, costume
Pär Bengtsson, sound and projection technique.
Uncas Rydén, co-creator in the libretto.

 

Participating 2010

Niklas Rydén, libretto, music, piano.
Johanna Larsson, light, direction, set building.
Linda Wallgren, set design, costume.
Sofia My Fryklund, song.
David Sperling, song.
My Engström Renman, song.
Jorge Alcaide, song.
Jonas Franke-Blom, cello, musical arrangement.
Andreas Edlund, clarinets
Margarida Araújo, violin, altviolin.
Pär Bengtsson, sound and set technique.

Upwind

uppvind_001_jpeg_650x650_q85Upwind was NewOpera CO’s first performance. It was created in 2006 through a collective process in which the visual artist Jim Berggren, choreographer Minna Kiper and composer Niklas Rydén started parallel processes in the group. Niklas Rydén then wrote the libretto and music for this NewOpera CO’s first new-opera, which is kind of a visual art cabaret with dancers, soloists, choir, projections, music and lectures.

The story takes place in a small Swedish town where a middle-aged man and woman are sitting talking in a cafe. They have had a relationship that was complicated. The woman had a son with another man. The son has just died during military service in Afghanistan. Outside, in the city, there is a hostage drama going on, perhaps a terrorist attack. At the cafe appears the nasty little girl who can fly up in the roof. She tells uncomfortable truths about the mankind and get good help from one of the seven white mice she is carrying with her them and who runs out in the cafe. After three acts and lots of episodes everything explodes. Just the mouse and the girl remains. Still in the world.

Upwind premiered in 2006 and was rebuilt in 2007 in a revised version.

There is an extensive blog from the process that is possible to see here. (swedish)

 

Se Uppvind full performance 2006. (swedish)

Akt 1                                                      Akt 2                                                 Akt 3

 

Team

Text, music – Niklas Rydén
Images, projections – Jim Berggren, Michel Droetto
Movement – Minna Kiper
She – Malin Dahlström
He – Gustaf Karlöf
The girl – Lisen Rylander
The Mous – Niklas Rydén
Song/percussion – Magnus Boqvist
Song/bass – Magnus Bergström
Song/violin – Livet Nord (2007)
Song/violincello – Emma Nordlund (2007)
Dance – Minna Kiper, Soledad Howe, Klara Rygielski
Choir – Uncas Rydén, Anna Wemmert Clausen, Anders Korobczynski
Costume – Nonno Nordqvist
Light – Viktor Wendin
Assistant directors – Anna Ulén, Annkatrin Meyerson
Sound – Pär Bengtsson
Production – Kalle Bäccman, Emma Rygielski

Cirkus repeteras

I januari började vi repa in Cirkus. Musiken är nästan helt klar och Sofia My Fryklund håller på att studera in den tillsammans med David Sperling Bolander som är pianist i Cirkus. Verket kommer att bli drygt en och en halv timme så det är mycket att ta in.

Samtidigt har processen med scenografi och kostym startat. Cajsa Branchetti-Hallberg med hemvist på Not Quite i Fengersfors har börjat skissa på de modeller som skall bli scenografi.

Eva Ingemarsson har också börjat arbeta med den koreografi som kommer att ledsaga Sofia genom rolltolkningen och iscensättningen. //Niklas

Ny hemsida

NewOpera CO har fått en ny hemsida. Du besöker den just nu och den är under utveckling. Via länkar går det att nå väldigt mycket material som finns samlat från 2006 och framåt. Här kommer vi i framtiden att löpande publicera nyheter, filmklipp och annat material från vårt arbete med att utforska musikdramatikens möjligheter.//Niklas Rydén