Att höra texten

[:sv]En utgångspunkt i arbetet med NewOpera CO har varit att det skall var enkelt att höra texten. I arbetet med libretto/texten har det resulterat i att vi eftersträvat en enkelhet och klarhet språket. Och i arbetet med musiken har det varit en helt övergripande utgångspunkt för komponerandet. Nästan all musik i NewOpera CO:s verk är skriven utifrån hur rytm och betoning blir när man läser texten. Musiken uppstår alltså ur texten så som den formas när den läses. Detta gäller rytm, klang och melodiska kurvor, fraseringar. Denna metod gör att det blir enkelt att höra texten.

I klassisk opera tar man ofta orden och deras betydelser som utgångspunkt för en musikalisk gestaltning som är betydligt friare och som mer uttolkar än uttalar orden. Man kan med kolloratur och upprepningar skapa långa sekvenser av musik som utgår från några få ord, som ”Jag älskar…”. Detta ger en musikalisk frihet, det gör att det blir mer musik än text och musiken bär inte texten. Istället blir texten ett fundament för en musikalisk gestaltning som lämnar orden bakom sig. Därför kan det ibland vara väldigt svårt att höra vad man sjunger i opera. Det är det inte i NewOpera CO:s verk.[:en]A starting point in for the exploring work of NewOpera CO has been that it should be easy to hear the text. In the creation of libretto/text this has meant that we have strived for simplicity and clarity of language. And in the work of the music it been an overall basis for the composition method. Almost all the melodies in NewOpera CO’s works are written with a starting point in the rhythm and emphasis that comes when you read the text. The music thus arise from the text as it is formed when it’s read, spoken. This applies to rhythm, timbre and melodic curves, phrasing. This method makes it easy to hear the text.

In classical opera the words, and their meanings, are often used as basis for a musical performance that is much freer and more interprets than pronounce the words. With coloratura and repetitions you can create long sequences of music emanating from a few words, such as ”I loveove …”. This provides a musical freedom, it makes the opera becom more music than text, and the music does not carry the text. Instead, the text becomes a foundation for a musical performance, leaving the words behind. Therefore, it can sometimes be very difficult to hear what they are singing in the opera. That is not the fact in NewOpera CO’s works.[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *