Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/newopera.se/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/newopera.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Singless

Singless

Länkar:
Fin recension av Sånglösa i Alba.nu
Recension i Tidningen kulturen.se     (Läs recensionen på tidningenkulturen.se)
Läs publikens kommentarer
Lyssna till inslag om Sånglösa i radions Kulturnytt i april 2013
Se också vårt utbudsblad
Läs vårt lärarmaterial 

 

Se trailer 5 min.

Medverkande

Niklas Rydén (libretto, musik, piano, sång)
Kompositör och konstnärlig ledare för scenen Atalante och NewOpera CO. Leder och driver där ett arbete med att utveckla nya former för musikdramatik. Niklas Rydén arbetar i sitt konstnärskap även med text och film. Han har samarbetat nära med flera koreografer och konstnärer under åren. Niklas Rydén undervisar på olika högskolor och konstutbildningar.

Henrik Andersson (regi)
Frilansande regissör, skådespelare, sångare och kompositör, avslutar i juni 2013 sin masterutbildning i teater med inriktning mot regi vid Teaterhögskolan i Malmö. I sommar regisserar Henrik operan “Maria Stuarda” av Donizetti för Operafabriken, som kommer turnera Skåne runt. Han kommer själv turnera som skådespelare tillsammans med Sagofen Isadora i familjeföreställningen “Drömmen om Midsommar”. Hösten 2013 regisserar han Frau Divisions nya ungdomsföreställning “Kärlekspojken”. Henrik undervisar också på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet.

Eva Ingemarsson (koreografi/regi)
Koreograf och konstnärlig ledare för Eva Ingemarsson Dansproduktion och scenen Atalante. Har satt upp ett 60-tal dansföreställningar för scenen och olika typer av rum.  Hon har också gjort regi- och koreografi för Göteborgsoperan och för dans- och scenkonstutbildningar.  Att blanda olika konstformer för att utveckla och fördjupa det sceniska uttrycket är en viktig del av hennes arbete.  Eva Ingemarsson är även utbildad dansterapeut.

Lena Fridell (dramaturg)
Lena Fridell är dramaturg och filosofie doktor i litteraturvetenskap. Hon har arbetat många år på olika teatrar med inriktning på barn- och ungdomsteater. Hon var en drivande kraft när Folkteatern i Göteborg skapade En trappa ner, för förskolebarn. Efter det var hon många år på Backa Teater och arbetade i deras uppmärksammade verksamhet. Idag frilansar hon inom teatern och deltar i olika processer och sammanhang med sin erfarenhet.

Monique Wernhamn (scenografi, kostym)
Konstnär som arbetar i gränslandet mellan bildkonst och scenkonst. Har tidigare bl.a gjort performance på Atalante, scenografi och kostym till Borås Stadsteater. Nu går hon masterutbildningen “Contemporary performative arts” på Göteborgs Universitet, där hon driver och utvecklar ett konstprojekt i samarbete med ungdomar & kulturinstitutioner i Gbg.

My Engström Renman (sång)
Kompositör och sångerska inom soul, jazz och improvisation. Har sin bas i det egna bandet My & the Mighty Mighty Magoo Orchestra. My sjunger och turnerar också med Hellsongs. Hon är med i olika musikdramatiska sammanhang och var med i NewOpera CO:s Vi i Villa. My är också aktuell som barnboksillustratör i Manne gräver ett hål, Wahlströms 2012.

Karin Wiberg (violin, sång)
Frilansar som solist, ensemble- och orkestermusiker. Karin Wiberg rör sig i och mellan musikaliska och konstnärliga sammanhang och spelar förutom klassisk musik även musik för dramatisk scen, nutida konstmusik, tango och pop i olika konstellationer, bland annat i Trio Phantasm och tangotrion Vråk. Karin Wiberg är även flitigt anlitad för skivinspelningar och stråkarrangemang.

Johannes Bergion (cello, sång)
Är cellist, kompositör och arrangör. Arbetar inom olika genrer. Är med i bandet Diablo Swing Orchestra som turnerar i världen. Spelar också i Von Tord, en avantgardistisk cello-bas duo som fick en utmärkelse i USA förra året. Skriver stråkarrangemang för olika sammanhang och artister som In Flames och Lena Ph.

Jannine Rivel (projektledare)
Är projektledare på NewOpera CO och arbetar med Sånglösa. Jannine är danskonstnär och arbetar både med egna projekt och i olika samarbeten. Hon är också en ofta anlitad lärare i Klein-teknik.

Susanna Martelin (producent)
Är producent för Sånglösa och arbetar med att sälja operan till skolor. Susanna har gått Kulturverkstan och arbetat i den fria teatergruppen Arcadia där hon arbetat med text och dramatisering. Hon har också arbetat på Teater Tamauer.

Foto Robert Eklund

 Sånglösa, Singless, is a new-opera for children aged 6-9 years. Singless is NewOpera CO’s fourth production.

Singless is a girl who experienced severe losses. She has locked up the sad memories far inside. That is why she lost the ability to sing, something she really loves to do. She cries a lot, but do not show it to anyone. Instead, she keeps to herself, with the inner voice Pronto for company. One day when she is down on the beach and crying, she meets the owl Hobox who wants to help her. They speak with the forest, giving her three missions. If she makes it, she will find her voice again.

In the first, you meet yourself. Meet and learn to see what there really is. In the second, you shall meet another one. Meet and dare to be close. In the third, you shall face the difficult. Meet and remember the truth.

Singless is a story inspired by the fairy tale and fantasy, about grief and loss and about how to dare to deal with the past in order to move on.

Länkar:
Sånglösa reviewed in Alba.nu
Review in kulturen.se     (Läs recensionen på tidningenkulturen.se)
Read audience comments
Listen to report in swedish radio Kulturnytt april 2013
Info paper
Our guide to the teachers 

See Sånglösa from performance 2013. (

Se trailer 5 min.

Participants:

Niklas Ryden (libretto, music, piano, vocals)
Composer and artistic director at the venue Atalante and NewOpera CO. There he leads an aim to develop new forms of musical drama. Niklas Ryden works in his artistic practice also with text and film. He has worked closely with several choreographers and artists over the years. Niklas Ryden teaches at various universities and art schools.

Henrik Andersson (director)
Freelance director, actor, singer and composer, ending in June 2013 his Master degree in theater with an emphasis on directing at the Theatre Academy in Malmö. He works as freelancing opera director and he teaches at the School of Music and Drama, University of Gothenburg.

Eva Ingemarsson (choreography / direction)
Choreographer and artistic director at Eva Ingemarsson Dance Production and the venue Atalante. Has set up some 60 dance performances on stage and different types of rooms. She has also made directing and choreography for Göteborgsoperan and for dance and performing arts programs. Mixing different art forms to develop and deepen the theatrical expression is an important part of her work. Eva Ingemarsson is also trained dance therapist.

Lena Fridell (dramaturg)
Lena Fridell is dramaturge and PhD in Comparative Literature. She has worked for many years in different theaters with a focus on children and youth. She was a driving force when Folkteatern created their venue for preschoolers. After that, she was for many years on Backa Teater and worked in their high-profile projects. Today, she freelances in the theater and participates in various processes with her big experience.

Monique Wernhamn (scenery, costumes)
Artist working on the border between visual arts and performing arts. Have previous works including the performances at Atalante, set and costume Borås Stadsteater. Now she is ton he master program “Contemporary performative arts” at the University of Gothenburg, where she develops and runs an art project in collaboration with young people and cultural institutions in Gothenburg.

My Engstrom Renman (vocals)
Composer and singer of soul, jazz and improvisation. Based in her own band My & the Mighty Mighty Magoo Orchestra. My also sings and tours with Hellsongs. She is featured in various music-dramatic context and was in NewOpera CO’s Vi i Villa. My is also current as children’s book illustrator in Manne gräver ett hål, Wahlströms 2012.

Karin Wiberg (violin, vocals)
Freelancing as a soloist, ensemble and orchestral musician. Karin Wiberg moves in and between musical and artistic contexts and plays in addition to classical music, even music for dramatic scene, contemporary music, tango and pop in various configurations, including the Trio Phantasm and the tango trio Vråk. Karin Wiberg is also frequently hired for the recordings and string arrangements.

John Bergion (cello, vocals)
Is cellist, composer and arranger. Works in various genres. Is the band Diablo Swing Orchestra he tours the world. Also plays in Von Tord, an avant-garde cello-bass duo that received an award in the United States last year. Writes string arrangements for different contexts and artists lika In Flames and Lena Ph.

Jannine Rivel (project)
Is the project leader at NewOpera CO and working with Singless. Jannine is also dance artist and works with own projects and in various collaborations. She is also a sought teachers in Klein technology.

Susanna Martelin (producer)
Is the producer of the Singless and working to sell opera to schools. Susanna has studied at Kulturverkstan and worked in the independent theater group Arcadia, where she worked with the text and dramatization. She has also worked in Teater Tamauer.