Cirkus

[:sv]Cirkus är NewOpera CO:s tredje verk. Den började skrivas hösten 2010 och hade urpremiär våren 2012. I Cirkus ville Niklas Rydén pröva monologformen och undersöka nyoperans förmåga att trovärdigt förmedla och bära starka melodramatiska känslor av existentiell natur.

Cirkus handlar om en kvinna som varit med om att förlora allt flera gånger. Hon växte upp på Cirkus. Föräldrarna var trapetsstjärnor men omkom i en olycka. Hon övergav sin egen trapetskarriär. Hon gifte sig med en knivkastare och blev hans Target Girl i en akt som turnerade i hela världen. Efter en ny olycka övergav de cirkusen helt och startade en gruva tillsammans. Nu är den också borta, liksom han. Nu står hon här och bearbetar allt som varit. Speciellt allt som hände i relationen. Hon vill gå vidare. Men går det?

Cirkus är en monolog som är en timme och fyrtiofem minuter, 105 minuter. Teamet bakom uppsättningen var länge osäkra på hur en ensam sångare skulle kunna bära scenen så länge. Men det gick över all förväntan och reaktioner från både press och publik har varit översvallande. Processen fram till det färdiga resultatet var lång, och inte minst texten genomgick flera grundliga omarbetningar, bland annat ur ett genusperspektiv.

Cirkus spelades på Atalante både våren och hösten 2012, och gästade Orionteatern i oktober 2012.

Länkar:
Recensioner.
Libretto.
Utvärdering.

Se hela Cirkus från uppsättningen 2012.

Akt 1

Akt 2

Akt 3

Se film från Orion: Akt 1Akt 2

Medverkande i orginaluppsättningen:
Libretto, musik, regi Niklas Rydén
Sång Sofia My Fryklund
Koreografi, regi Eva Ingemarsson
Scenografi Cajsa Branchetti-Hallberg, Niklas Rydén
Kostym Cajsa Branchetti-Hallberg
Ljus Viktor Wendin
Piano, repititör David Sperling-Bolander
Violin Karin Wiberg
Slagverk Ebba Westerberg
Cello Johannes Bergion
Produktion Luisa Denward, Sofia Åhrman[:en]Cirkus is New Opera Co’s third work. It began to be written in autumn 2010 and premiered in the spring of 2012. With Cirkus Niklas Rydén wanted to try the monologue form and examine new-opera ability to credibly convey and carry strong melodramatic feelings of existential nature.

Cirkus is about a woman who has experienced losing everything several times. She grew up in the circus. Parents were trapeze stars but died in an accident. She abandoned her own trapeze career. She married a knife thrower and became his target girl in an act that toured throughout the world. After another accident they both abandoned circus completely and started a mine together. Now it is also gone, as is he. Now she stands here and is processing all that has been. Especially everything that happened in the relationship. She wants to move on. But is it possible?

Cirkus is a monologue that is one hour and forty-five minutes, 105 minutes. The team behind the set was long uncertain of how a lonely singer could fill the scene for a so long time. But it went beyond all expectations and reactions from both press and audiences has been overwhelmingly. The process leading to the final result was long, and not least, the text went through several thorough revisions, including from a gender perspective.

Cirkus was filmed at Atalante both the spring and fall of 2012, and visited the Orion Theatre in October 2012.

Links:
Reviews (swedish)
Libretto (swedish)
Evaluation (swedish)

See full Cirkus performance from 2012.

Akt 1

Akt 2

Akt 3

See film from Orionteatern in Stockholm: Akt 1Akt 2

Participants in the orginal performance:
Libretto, music, musical director Niklas Rydén
Song Sofia My Fryklund
Choreography, direction Eva Ingemarsson
Set design Cajsa Branchetti-Hallberg, Niklas Rydén
Costume Cajsa Branchetti-Hallberg
Light design Viktor Wendin
Piano, rehearsal David Sperling-Bolander
Violin Karin Wiberg
Percussion Ebba Westerberg
Violincello Johannes Bergion
Production Luisa Denward, Sofia Åhrman[:]